ПРОЕКТ  BG05M9OP001-1.003-2981 „СЪЗДАВАНЕ НА УСТОЙЧИВИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА В ТПК „НОВ СВЯТ” по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015”, 

Проектът се осъществява с безвъзмездната финансова подкрепа на Европейският Социален Фонд.

Продължителност – 15 месеца

Стойност – 218 128,00 лв.

Начало на изпълнение – 07.02.2017год.

Общата цел на проекта е създаване на устойчиви нови работни места в Трудово Производителна Кооперация „Нов свят” чрез предоставяне на професионален шанс за реализация на безработни хора от Благоевград и региона в областта на шивашката промишленост.

Специфични цели:

  • Осигуряване на заетост в шивашката промишленост на 20 безработни лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда”;
  • Повишаване професионалната квалификация на новоназначените 20 лица чрез провеждане на обучение по професия „Оператор в производството на облекло”;
  • Повишаване качеството на новооткритите работни места чрез инвестиране в закупуване на съвременно оборудване.

Очаквани резултати:

  • Осигуряване заетост за период от 12 месеца на избрани от допустимата целева група 20 безработни лица;
  • Закупуване, доставка и въвеждане в експлоатация на 5 нови машини за създаване на новите работни места;
  • Придобиване професионална квалификация по професия „Оператор в производството на облекло” на безработни лица.